V minulém čísle našeho občasníku jsem vám slíbila informace o zpracovávání článků z regionálních periodik, které se týkají Opavy a Opavska, resp. území okresu Opava.

Touto činností se pravidelně zabývá jedna z pracovnic studovny. Ta sleduje regionální tiskoviny a tvoří záznamy článků, které jsou zpřístupněny v OPAC katalogu KPBO http://www.okpb.cz/clavius/baze.htm. Katalogizační záznamy regionálních článků ovšem netvoří samostatnou databázi, ale jsou součástí katalogu článků. Ten obsahuje záznamy článků z mnoha různých titulů novin a časopisů. Katalog článků ovšem není katalogem v pravém slova smyslu, je spíše bibliografií. Obsahuje také záznamy, které už nejsou součástí fondu KPBO. Původní zdroje, tedy noviny a časopisy, byly v mnoha případech již vyřazeny. (Ale nezoufejte, zajistit plný text konkrétního článku je dnes již jednoduché i rychlé, existují např. meziknihovní služby či česká mediální databáze TamTam.)
Záznamy článků se zpracovávají v knihovním systému Clavius. Obsahují popis formální stránky dokumentu i jeho obsahu. Obsah článků je vyjádřen pomocí klíčových slov (dále jen KS) a znaků Mezinárodního desetinného třídění (dále MDT). V poznámkách některých záznamů se objevují i konkrétní informace, např. o názvu výstavy, konkrétním umístění v soutěži aj. Katalogizace je výběrová, nezpracovávají se všechny články týkající se Opavy a Opavska. Obecně lze říci, že jsou zachycovány články o významných událostech a akcích, architektuře, památkách, kultuře, osobnostech, dějinách, institucích, sportu, firmách, podnikání, sociální oblasti apod. Nezpracovávají se články krátkého rozsahu, oznámení, zprávy o jednotlivých sportovních utkáních či kulturních akcích. Konkrétně např. nenaleznete článek o koncertu Divokého Billa v Opavě, ale o soutěži Beethovenův Hradec či o konání pravidelného varhanního festivalu ano. Denně se katalogizují články z Opavského a hlučínského deníku (dříve Moravskoslezský deník), pravidelně také z týdeníku Region - opavský a hlučínský, měsíčníku Hláska a také časopisů Vlastivědné listy a Slezský sborník, velmi výběrově pak i z jiných periodik. Kromě článků z periodik lze v oddíle analytického popisu, resp. katalogu článků KPBO nalézt rovněž záznamy kapitol knih či statí ze sborníků, které se týkají regionu Opavska. Články ze Slezského sborníku jsou retrospektivně zpracovány od roku 1990, z Vlastivědných listů od roku 1988. Zbývající periodika jsou výběrově zpracovávána od roku 1996, ve větší úplnosti od roku 2002. Velká většina záznamů článků o Opavsku je po uložení do lokální báze následně importována do známého českého souborného katalogu SKAT. V roce 2005 bylo zpracováno 829 záznamů tohoto druhu, v letošním roce zatím 300 záznamů. KPBO v návaznosti na zpracovávání článků o Opavsku uchovává některé noviny a časopisy. Např. Hlásku od roku 1999, Opavský a hlučínský deník (Moravskoslezský deník) od roku 2003, Vlastivědné listy od roku 1988, Region - opavský a hlučínský od roku 2002.

zpět na obsah (vydání 05.2006)