Ve statistickém výkazu za rok 2009, který budeme sice vyplňovat až na počátku roku 2010, nastávají výrazné změny ve výkaznictví, je proto třeba, aby se knihovny na tyto změny připravily a od začátku roku 2009 začaly sledovat a evidovat i další údaje, které nový statistický formulář bude požadovat. V následujícím komentáři zdůrazním novinky v plánovaném výkaznictví, popřípadě doporučím další webové zdroje, kde najdete další informace. Záleží jen na Vás, jak se na změny ve výkaznictví připravíte.
Připravovaný formulář pro statistiku si můžete prohlédnout na www.nipos-mk.cz/statistika. Je možné, že formulář projde ještě minimálními změnami, ale ty by neměly být už nikterak zásadní. Předpokládám, že tento příspěvek s mírnými úpravami, eventuelním zapracováním webových odkazů by se za rok stal návodem, jak správně formulář vyplnit.
Záhlaví

Zůstává stejné, ovšem pro velikost obsluhované populace bude stanoven jednotný webový zdroj a datum, ve kterém si údaje týkající se velikosti populace stáhnete. Evidenční číslo knihovny lze zjistit na http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=443.
Počet obyvatel se musí získat pouze z jednoho zdroje a to http://aplikace.mvcr.cz/adresa/t/.
I. Knihovní fond

Změna struktury, sníženo o 1 úroveň.
Ř. 0114: Počet exemplářů titulů docházejících periodik
Počet exemplářů titulů docházejících periodik znamená, že knihovna vyplňuje počet docházejících titulů. Pokud odebírá periodika ve více duplikátech , počítá všechny duplikáty. Př. Květy - odebíráte 2 kusy, počítáte 2x.
V případě darů započítáváte titul, pokud se vám podařilo získat celý ročník a ne pouze několik jednotlivých čísel.
II. Uživatelé (již ne čtenáři)

Řádek: 0203 Návštěvníci knihovny je tvořen součtem řádků: 0204+0208.
Ř 0204 : Návštěvníci knihovny ( fyzické návštěvy) - údaj je součástí statistiky výpůjčního protokolu. Řádek 0204 se skládá z fyzických návštěv čtenářů* knihovny + součtu řádků (0205 návštěvníci internetu + 0206 návštěvníci kulturních akcí + 0207 návštěvníci vzdělávacích akcí ).
*Fyzické návštěvy uživatelů knihovny sledujete přes statistiku výpůjčního protokolu. Údaje pro řádky 0205-0207 navíc musíte přičíst z pomocné evidence, např. návštěvníky internetu ( Opava - pomocí tzv. Pokladny), nebo papírové evidence návštěvníky KVČ a vzdělávacích akcí - papírová evidence.
Doporučuji vyrobit tabulku v excelu dle vzoru Statistického deníku a evidovat počty akcí a počty účastníků.
Ř 0208 Návštěvníci on-line služeb: jedná se o součty řádků z oddílu V. Elektronické služby knihoven 0505+ 0507+0511.
Popis, jak získat tyto údaje, je k dispozici na http://www.clavius.cz/stat2009.htm.
III. Výpůjčky

Řádek 0301 POČET VÝPŮJČEK CELKEM je tvořen součty výpůjček knih ( naučné a krásné pro dospělé a děti 0302+0303+0304+0305) + součtem VÝPŮJČEK ČASOPISŮ
(Ř 0306) + součtem výpůjček dalších typů dokumentů, které vyplňujete, jen pokud je vaše knihovna půjčuje.
Ř 0317 Prolongace výpůjček - tento statistický údaj je implementován již do verze Clavius z 26.6. 2009. Pro AKIS LANius není tento statistický výstup podporován. Podrobnější informace na http://www.clavius.cz/stat2009.htm.
IV. Další údaje

Přibyly nové ukazatele:
Poradenství a konzultace v rámci RF (0413).
Vzdělávání knihovníků v rámci RF (0414).
Vzdělávací akce pro veřejnost (0416) , z toho v oblasti ICT (0417).
Údaje zapsat podle evidence výkonů RF.
V. Elektronické služby knihoven

Řádky 0501-0502 se vyplňují Zaškrtnutím (x).
Řádek 503 - získání údajů pro tento řádek vyřeší umístění počítadla dle pokynů na webovou stránku knihovny: http://knihovnam.nkp.cz/docs/MereniVirtualnichNavstev.pdf.
Řádek 0504-0507 umí webový katalog Clavia, popis, jak získat tyto údaje, je k dispozici na http://www.clavius.cz/stat2009.htm.
Řádek 0508 - Počet vlastních specializovaných databází - uvádíte počet databází, které vytváříte ( regionální osobnosti, informace o událostech, firmách , památkách, autorské medailony apod.).
Řádek 0509 - Počet licencovaných elektronických informačních zdrojů - uvádíte počty zdrojů, ke kterým vlastníte licenci - Česká národní bibliografie, Anopress, TAMTAM, zákoníky apod.
Řádek 0510 - statistiku zasílá vlastník licence.
Řádek 0511 - většinou licenční podmínky nedovolují vstup do IZ mimo prostor knihovny , pokud provozujete vlastní databáze musíte si poradit , jak rozlišit vstupy z a mimo knihovnu, nebo použít kvalifikovaný odhad.
Řádek 0512 - Týká se knihoven, které zpřístupňují digitalizované dokumenty ( na 99% se tím nemusíme zatím zatěžovat).
Řádek 0513 - Online informační služby - Např. služba typu - Ptejte se knihovny - lze potřebné statistické údaje zjistit v záložce statistika. Tento projekt a podmínky, jak se do něj přihlásit je popsán na http://www.ptejteseknihovny.cz/informace-pro-knihovny/instrukce-pro-knihovny-ktere-chteji-sluzbu-vyuzivat.
VI. Zaměstnanci

Údaje jsou stejné jako v minulých letech.
Tento oddíl nevyplňují neprofesionální knihovny!
VII. Příjmy, resp. Výnosy

Řádek 0701 - Příjmy knihovny jako celek.
Řádek 0702 - z toho Příjmy knihovny z hlavní činnosti.
Pokud knihovna nemá vedlejší činnost, musí být řádek 0701 a 0702 shodný, knihovny tento řádek často vynechávají.
Řádky 0703 - 0708 - vyplňujete jen ty řádky, odkud jste obdrželi finance.
Řádek 0709 - Sponzorský dar
Řádek 0710 - Ostatní provozní výnosy - zde zapisujete výnosy, které jste nemohli zařadit jinde.
Řádek 0711 -Příjmy, výnosy celkem tvoří součet řádků (0701+0703+0707+0709+0710).
Řádky 0712 - 0717 - vyplňujete podle toho, odkud jste získali dotaci nebo grant.
Řádek 0718 je součtem řádků 0712-0717.
VIII. Výdaje, resp. náklady

Jsou podrobněji rozpracované než v předešlých letech. Nadřízené organizace se snaží získat relevantní data o nákladech na KF (metodický pokyn a standardy VKIS).
Všechny knihovny jsou povinny vyplnit tyto údaje:
Řádek 0808 Náklady na pořízení KF celkem (včetně periodik a pořízení licencí na EIZ).
Z toho řádek 0809 nákup a předplatné periodik.
Z toho řádek 0810 nákup a pořízení licencí na EIZ.

Knihovny s profesionálními pracovníky by měly vyplnit maximum údajů z oddílu VIII, pokud lze.
IX. Síť knihoven

Počet knihoven, počet poboček, neuvádějí se "střediskové knihovny".

zpět na obsah (vydání 12.2008)