Meziknihovní výpůjční služba (dále jen MVS) patří mezi tradiční a čtenáři často využívanou službu knihoven všech typů. V Knihovně Petra Bezruče v Opavě (dále jen KPBO) ji může využít každý registrovaný čtenář starší 15 let. Požádat o zprostředkování výpůjčky dokumentu z jiné knihovny lze v pobočce Kateřinky a ve studovně v hlavní budově KPBO na Nádražním okruhu 27.
V KPBO MVS z velké většiny obnáší objednávání knih z jiných českých knihoven. Pod tento pojem ale také řadíme objednávky kopií dokumentů, ať už jde o články z novin a časopisů, statě ze sborníků či kapitoly z knih. Patří sem také tzv. MMVS - mezinárodní meziknihovní výpůjční služba, v jejímž rámci jde o zprostředkování požadovaných dokumentů či kopií ze zahraničních knihoven.
Pokud jde o požadavky MVS, čtenář by měl znát alespoň název požadované knihy. V lepším případě pak také autora, místo a rok vydání knihy, případně ISBN. Přes MVS lze objednávat pouze konkrétní tituly knih, nelze dožádané knihovně zaslat požadavek typu "pošlete mi něco o volbách v USA". Ve velké většině případů čtenáři přicházejí s konkrétním požadavkem na určitou knihu. Objevují se také žádosti o dokumenty určitého vydání, případně přeložené konkrétním překladatelem či ilustrované stanoveným výtvarníkem.
V případech, kdy čtenáři neznají konkrétní knihu, jejich požadavek je neurčitý, může knihovnice v dostupných online katalozích či bibliografiích vyhledat dokumenty na požadované téma a čtenář se pak následně rozhodnout, zda mu některý z vyhledaných dokumentů vyhovuje a chce jej objednat.
Jestliže jde o požadavky na kopie dokumentů, je téměř vždy nutné, aby čtenář znal úplnou bibliografickou citaci článku. Je sice také možné pokusit se v dostupných online bibliografiích či katalozích dohledat záznam daného článku či statě, ale šance k nalezení záznamu daného článku jsou výrazně menší než v případě knih.
Pokud jde o knihovnické zpracování požadavků MVS, je třeba každý z nich evidovat v knihovním systému Clavius. Samotné objednání výpůjčky či kopie se pak může dít více způsoby: zasláním elektronické žádanky MVS přímo z Clavia, objednáním přes online katalogy knihoven, vyplněním elektronické žádanky na internetových stránkách knihoven nebo zasláním e-mailu s požadavkem MVS. K zjištění, která konkrétní knihovna daný dokument vlastní, se využívají různé zdroje - jde např. o souborný katalog SKAT, Jednotnou informační bránu, online katalogy jednotlivých univerzitních, odborných či městských knihoven. Všechny požadavky MVS jsou objednávány většinou v den zadání požadavku ze strany čtenáře, nejpozději druhý den. Vždy se také knihovnice snaží najít daný dokument v knihovně, která jej má momentálně volný k absenčnímu půjčování. Tak ve velké většině případů dorazí do opavské knihovny objednané knihy do 1 týdne od odeslání požadavku MVS.
Čtenáři si dokument objednaný přes MVS mohou půjčit domů na 4 týdny, kopie dokumentů jim zůstávají. Jestliže je ovšem ze strany půjčující knihovny nějaké omezení - např. zkrácená výpůjční lhůta, podmínka prezenčního půjčování, musí KPBO a její čtenáři dané podmínky půjčování dodržet. Každý vyřízený požadavek se eviduje do výpůjčního protokolu a vybírá se za něj 50 Kč na náklady spojené s poštovným a balným, které si knihovny mezi sebou účtují. Pokud jde o požadavky na kopie, platí se ceny za kopírování a poštovné stanovené dožádanou knihovnou. Za vyřízený požadavek v rámci mezinárodní MVS je účtováno 200 Kč v případě, že kniha je zaslána z některého z evropských států. Za knihy putující z Velké Británie a zámoří bývá účtováno poštovné vyšší.
KPBO v rámci MVS nejen zajišťuje požadované tituly pro své registrované čtenáře, ale také půjčuje dokumenty ze svého knihovního fondu knihovnám, které o ně požádají. Žádající knihovny dokumenty objednávají hlavně elektronickou formou - zadáním požadavku MVS přes online katalog KPBO, zasláním elektronické žádanky MVS z knihovních systémů či zasláním e-mailu s uvedením všech nutných údajů. Pokud žádající knihovna osloví KPBO, je registrována jako čtenář v kategorii MVS knihovna. Půjčené dokumenty se evidují ve výpůjčním protokolu a platí pro ně stejné výpůjční lhůty jako pro čtenáře KPBO. Ještě jednou, jako záloha, jsou všechny výpůjčky evidovány ve studovně také ve formě papírové evidence. Převážná většina požadavků zasílaných do KPBO je na výpůjčky knih, v mnohem menší míře jsou požadovány kopie dokumentů. Několikrát se rovněž půjčovala jednotlivá čísla časopisů. Také v této oblasti bylo zavedeno vybírání poplatků na náklady spojené s poštovným a balným - vybírá se 50 Kč za balík, knihovny okresu Opava náklady v dané výši ovšem neplatí.
Pokud jde o statistické údaje, v roce 2007 bylo evidováno 954 požadavků, z toho 257 požadavků na kopie dokumentů a 22 na mezinárodní MVS. K 19.11.2008 je evidováno 676 požadavků, z toho 117 na kopie dokumentů a 7 na mezinárodní MVS. Naopak v roce 2007 studovna KPBO zaslala 469 požadovaných dokumentů jiným knihovnám, k 19. 11. 2008 pak 426 dokumentů.

zpět na obsah (vydání 12.2008)