Dnes je 28. 09. 2023 - svátek má Václav
česky english deutsch

Readers account

Every Czech Reads To Kids
Ask the library
deutsch english This document isn't available in selected language version.

Slovo na závěr

Na tuto pohnutou minulost navazuje dnešní Okresní knihovna P.Bezruče v Opavě, která v letech 1970 až do konce roku 1996 měla status okresní knihovny. Její činnost výrazně ovlivňovala kulturní život nejen v samotném městě, ale i celém regionu. I když v průběhu let procházela obdobím rozkvětu i stagnace, její místo v životě Opavanů je nenahraditelné. Po celou dobu byla ve středu kulturního dění nejen ve městě Opavě ale i v celém opavském regionu.

V roce 1950 se Bezručova městská knihovna stala okresní knihovnou. Vykonávala metodickou, poradenskou a kontrolní činnost pro všechny lidové knihovny na území okresu Opava. Od roku 1966 se začíná systematicky budovat střediskový systém knihoven v okrese. V roce 1979 jsou veřejné knihovny na území okresu Opava začleněny do celookresního systému. Okresní knihovna P. Bezruče v Opavě byla až do konce roku 1996 příspěvkovou organizací Okresního úřadu v Opavě. Od 1. ledna 1997 přešla zřizovatelská práva na Magistrát města Opavy, ostatní veřejné knihovny v okrese Opava jsou zřizovány městskými a obecními úřady. Od roku 1997 OKPB vykonává nadlokální funkce pro oblast veřejného knihovnictví , významné jsou její aktivity zejména v oblasti automatizace knihovnických procesů. V Opavě pracuje servisní bod pro IS LANius, který zajišťuje servis pro veřejné knihovny okresu Opava.

V roce 1977 oslavila OKPB 100. výročí vzniku českého veřejného knihovnictví v Opavě. V tomto roce také započala úzká spolupráce s nakladatelstvím Albatros. Byl zahájen 1. ročník ankety " O paví pero" ( viz. seznam držitelů ocenění ). V této anketě dávali žáci opavských škol své hlasy předním spisovatelům a ilustrátorům dětských knih. Vítězi jednotlivých ročníků navštěvovali okresní knihovnu v době konání festivalu Bezručova Opava, na opavských školách besedovali s dětmi, zahajovali své výstavy apod. Ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros byly organizovány setkání Klubu mladých čtenářů doprovázené kulturními programy předních umělců.

OKPB klade důraz zejména na práci s dětským čtenářem. Svou mnohaletou činností se významně podílí na výchově a růstu dětských čtenářů. V počtu dětských čtenářů patří po řadu let na první místo v severomoravském kraji. V rámci těchto aktivit pořádá besedy se spisovateli a ilustrátory, knihovnické lekce, soutěže a exkurze.Velkou pozornost věnuje také informatické gramotnosti uživatelů. Uživatelé knihovny jsou seznamováni s užíváním ON LINE katalogů, Souborného katalogu veřejných knihoven České republiky (SKAT http://www.skat.cz ). OKPB jako člen sdružení SKAT se významnou měrou podílí na budování této národní databáze. Ve studovně mohou získat informace z informačních systémů: Zákoníky, Jízdní řády, Slovník evropských osobností a informace z vytvářených databází Články z časopisů, Regionální osobnosti a události. Na požádání OKPB zajišťuje knihy prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, sestavuje rešerše a bibliografie.

Na historii veřejné čítárny založené Maticí opavskou v roce 1917, navázalo OKPB v roce 1991 otevřením této pobočky v objektu Minoritského kláštera. V čítárně je k dispozici zhruba 150 titulů novin a časopisů určených k prezenčnímu půjčování.

Po celou dobu své existence se OKPB potýká s nedostatkem finančních prostředků. Po roce 1989 se v rozpočtu citelně promítají stoupající ceny energií, knih a časopisů i nepopulární restriktivní opatření. V této době OKPB prosperuje díky uvážlivému a šetrnému hospodaření. Velkou pomocí jsou pro knihovnu dary z nakladatelství Optys, knižní dary čtenářů, granty ministerstva kultury i příjmy z vlastní činnosti. Díky štědrému daru opavských stavebních podniků OSP, Ingstav a Pozemních staveb byla zakoupena Encyclopeadia Britannica.

Od roku 1994 započala OKPB s počítačovým zpracováním knihovních fondů v IS LANius v ústřední knihovně a celookresním zpracováním nových knih. Od tohoto roku je veden celookresní katalog na PC a probíhá retrospektivní zpracování a připojování knihovních fondů profesionálních pracovišť v okrese Opava.V ústřední knihovně byla vybudována počítačová síť . V listopadu v roce 1995 byl spušten automatizovaný výpůjční systém v oddělení pro oddělení pro dospělé, děti a mládež a studovnu. V roce započalo vkládání KF na městské pobočce v Opavě Kateřinkách. V roce 1996 byly zpracovány fondy v Městské knihovně ve Vítkově a zahájen automatizovaný provoz tohoto pracoviště.

V letošním roce bude zahájen automatizovaný výpůjční systém v městské pobočce Opava - Kateřinky, Městské knihovně v Hlučíně, Hradci, Kravařích. Výhledově v rozmezí let 1998-1999 budou plně spuštěny automatizované výpůjční protokoly na všech profesionálních pracovišt v okrese Opava včetně poboček ve městě Opavě .

S ohledem na postup prací v automatizaci knihovnických procesů a vývoj situace v okrese Opava i v České republice se OKPB musí nutně zamyslit nad dalším vývojem, neboť je zřejmé, že sebelépe automatizováné knihovny, které v budoucnosti nemohou kooperovat v síti, budou ve svém dalším vývoji stagnovat. Proto je nezbytné propojení těchto automatizovaných knihoven prostřednictvím meziměstských datových spojů, tak aby mohly být účelně využity budované datábáze, zpřístupněny knihovní fondy , využito sdílené elektronická katalogizace, elektronické meziknihovní výpůjční služby apod. Prvním krokem OKPB k naplnění těchto dlouhodobých cílů je připojení OKPB k INTERNETU.

I když je OKPB svou velikostí a rozsahem svých knihovních fondů asi na 20. místě v České republice, svými aktivitami v kulturně výchovné činnosti nebo automatizaci knihovnických procesů patří mezi nejúspěšnější knihovny v České republice. O tom svědčí titul "Knihovna roku", kterou OKPB - ústřední knihovna získala za automatizaci a kvalitní zpracování fondů v roce 1995, kdy se stala v pořadí 12. automatizovanou knihovnou v České republice a 1. na území Severní Moravy.

Na sklonku roku 1996 došlo k delimitaci Okresní knihovny P. Bezruče na města a obce. Na místní samosprávu přešla pracoviště s kvalitně zpracovanými a udržovanými fondy, již částečně zpracovaná v počítačích. O tom jakou, další cestou se bude ubírat knihovnictví v okrese Opava, rozhodne budoucnost. Bude záležet zejména na ochotě a vůli všech zúčastněných stran, zda se naváže na některé dobré zkušenosti z okresního systému, zejména proto, aby byla zachována kontinuita vývoje veřejného knihovnictví v opavském regionu.

Co říci na závěr? Za veškerou práci a úspěchy knihovny stojí vždy konkrétní lidé. Bylo by těžké vyjmenovat všechny pracovníky knihovny i dobrovolné knihovníky, kteří se svou každodenní prací zasloužili o dnešní podobu knihovny. Nezbývá něž poděkovat všem, kteří spojili své osudy s životem knihovny a jejichž přičiněním se knihovna stala pro čtenáře branou do světa poznání.

TOPlist