KPBO
formátovat zpět s navigací
Na tuto pohnutou minulost navazuje dnešní Okresní knihovna P.Bezruče v Opavě, která v letech 1970 až do konce roku 1996 měla status okresní knihovny. Její činnost výrazně ovlivňovala kulturní život nejen v samotném městě, ale i celém regionu. I když v průběhu let procházela obdobím rozkvětu i stagnace, její místo v životě Opavanů je nenahraditelné. Po celou dobu byla ve středu kulturního dění nejen ve městě Opavě ale i v celém opavském regionu.
V roce 1950 se Bezručova městská knihovna stala okresní knihovnou. Vykonávala metodickou, poradenskou a kontrolní činnost pro všechny lidové knihovny na území okresu Opava. Od roku 1966 se začíná systematicky budovat střediskový systém knihoven v okrese. V roce 1979 jsou veřejné knihovny na území okresu Opava začleněny do celookresního systému. Okresní knihovna P. Bezruče v Opavě byla až do konce roku 1996 příspěvkovou organizací Okresního úřadu v Opavě. Od 1. ledna 1997 přešla zřizovatelská práva na Magistrát města Opavy, ostatní veřejné knihovny v okrese Opava jsou zřizovány městskými a obecními úřady. Od roku 1997 OKPB vykonává nadlokální funkce pro oblast veřejného knihovnictví , významné jsou její aktivity zejména v oblasti automatizace knihovnických procesů. V Opavě pracuje servisní bod pro IS LANius, který zajišťuje servis pro veřejné knihovny okresu Opava.
V roce 1977 oslavila OKPB 100. výročí vzniku českého veřejného knihovnictví v Opavě. V tomto roce také započala úzká spolupráce s nakladatelstvím Albatros. Byl zahájen 1. ročník ankety " O paví pero" (viz seznam držitelů ocenění) . V této anketě dávali žáci opavských škol své hlasy předním spisovatelům a ilustrátorům dětských knih. Vítězi jednotlivých ročníků navštěvovali okresní knihovnu v době konání festivalu Bezručova Opava, na opavských školách besedovali s dětmi, zahajovali své výstavy apod. Ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros byly organizovány setkání Klubu mladých čtenářů doprovázené kulturními programy předních umělců.
OKPB klade důraz zejména na práci s dětským čtenářem. Svou mnohaletou činností se významně podílí na výchově a růstu dětských čtenářů. V počtu dětských čtenářů patří po řadu let na první místo v severomoravském kraji. V rámci těchto aktivit pořádá besedy se spisovateli a ilustrátory, knihovnické lekce, soutěže a exkurze.Velkou pozornost věnuje také informatické gramotnosti uživatelů. Uživatelé knihovny jsou seznamováni s užíváním ON LINE katalogů, Souborného katalogu veřejných knihoven České republiky (SKAT http://www.skat.cz ). OKPB jako člen sdružení SKAT se významnou měrou podílí na budování této národní databáze. Ve studovně mohou získat informace z informačních systémů: Zákoníky, Jízdní řády, Slovník evropských osobností a informace z vytvářených databází Články z časopisů, Regionální osobnosti a události. Na požádání OKPB zajišťuje knihy prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, sestavuje rešerše a bibliografie.
Na historii veřejné čítárny založené Maticí opavskou v roce 1917, navázalo OKPB v roce 1991 otevřením této pobočky v objektu Minoritského kláštera. V čítárně je k dispozici zhruba 150 titulů novin a časopisů určených k prezenčnímu půjčování.
Po celou dobu své existence se OKPB potýká s nedostatkem finančních prostředků. Po roce 1989 se v rozpočtu citelně promítají stoupající ceny energií, knih a časopisů i nepopulární restriktivní opatření. V této době OKPB prosperuje díky uvážlivému a šetrnému hospodaření. Velkou pomocí jsou pro knihovnu dary z nakladatelství Optys, knižní dary čtenářů, granty ministerstva kultury i příjmy z vlastní činnosti. Díky štědrému daru opavských stavebních podniků OSP, Ingstav a Pozemních staveb byla zakoupena Encyclopeadia Britannica.
Od roku 1994 započala OKPB s počítačovým zpracováním knihovních fondů v IS LANius v ústřední knihovně a celookresním zpracováním nových knih. Od tohoto roku je veden celookresní katalog na PC a probíhá retrospektivní zpracování a připojování knihovních fondů profesionálních pracovišť v okrese Opava.V ústřední knihovně byla vybudována počítačová síť . V listopadu v roce 1995 byl spušten automatizovaný výpůjční systém v oddělení pro oddělení pro dospělé, děti a mládež a studovnu. V roce započalo vkládání KF na městské pobočce v Opavě Kateřinkách. V roce 1996 byly zpracovány fondy v Městské knihovně ve Vítkově a zahájen automatizovaný provoz tohoto pracoviště.
V letošním roce bude zahájen automatizovaný výpůjční systém v městské pobočce Opava - Kateřinky, Městské knihovně v Hlučíně, Hradci, Kravařích. Výhledově v rozmezí let 1998-1999 budou plně spuštěny automatizované výpůjční protokoly na všech profesionálních pracovišt v okrese Opava včetně poboček ve městě Opavě .
S ohledem na postup prací v automatizaci knihovnických procesů a vývoj situace v okrese Opava i v České republice se OKPB musí nutně zamyslit nad dalším vývojem, neboť je zřejmé, že sebelépe automatizováné knihovny, které v budoucnosti nemohou kooperovat v síti, budou ve svém dalším vývoji stagnovat. Proto je nezbytné propojení těchto automatizovaných knihoven prostřednictvím meziměstských datových spojů, tak aby mohly být účelně využity budované datábáze, zpřístupněny knihovní fondy , využito sdílené elektronická katalogizace, elektronické meziknihovní výpůjční služby apod. Prvním krokem OKPB k naplnění těchto dlouhodobých cílů je připojení OKPB k INTERNETU.
I když je OKPB svou velikostí a rozsahem svých knihovních fondů asi na 20. místě v České republice, svými aktivitami v kulturně výchovné činnosti nebo automatizaci knihovnických procesů patří mezi nejúspěšnější knihovny v České republice. O tom svědčí titul "Knihovna roku", kterou OKPB - ústřední knihovna získala za automatizaci a kvalitní zpracování fondů v roce 1995, kdy se stala v pořadí 12. automatizovanou knihovnou v České republice a 1. na území Severní Moravy.
Na sklonku roku 1996 došlo k delimitaci Okresní knihovny P. Bezruče na města a obce. Na místní samosprávu přešla pracoviště s kvalitně zpracovanými a udržovanými fondy, již částečně zpracovaná v počítačích. O tom jakou, další cestou se bude ubírat knihovnictví v okrese Opava, rozhodne budoucnost. Bude záležet zejména na ochotě a vůli všech zúčastněných stran, zda se naváže na některé dobré zkušenosti z okresního systému, zejména proto, aby byla zachována kontinuita vývoje veřejného knihovnictví v opavském regionu.
Co říci na závěr? Za veškerou práci a úspěchy knihovny stojí vždy konkrétní lidé. Bylo by těžké vyjmenovat všechny pracovníky knihovny i dobrovolné knihovníky, kteří se svou každodenní prací zasloužili o dnešní podobu knihovny. Nezbývá něž poděkovat všem, kteří spojili své osudy s životem knihovny a jejichž přičiněním se knihovna stala pro čtenáře branou do světa poznání.
Zuzana Bornová