kpbO
schovat navigaci česky english deutsch
Celostátní program zajištění regionálních funkcí knihoven

Knihovna Petra Bezruče v Opavě je od roku 2002 jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zajišťujících výkon regionálních funkcí. Hlavním cílem tohoto programu, dotovaného Ministerstvem kultury ČR, je vytvoření fungujícího systému vzájemně provázaných knihoven, obnovit a vykonávat regionální funkce ve všech knihovnách Moravskoslezského kraje, v oblasti práce s výměnnými fondy oživit knihovní fondy stagnujících neprofesionálních knihoven, v rámci okresů zajistit servis výpočetní techniky a vyvinout maximální úsilí v oblasti registrace veřejných knihoven. Nedílnou součástí cílů regionálních funkcí je celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven, zavádění nových informačních technologií, zlepšování a rozšiřování připojení knihoven na síť Internet.
Od roku 2005 je program zajištění regionálních funkcí knihoven financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Knihovna Petra Bezruče v Opavě dostala na starost v opavském regionu 36 neprofesionálních knihoven a 10 profesionálních knihoven - pro ty zajišťuje pouze metodiku a servis automatizovaných knihovních systémů.
KPBO pro obsluhované knihovny zajišťuje v rámci RF tyto činnosti:
  • poradenská a konzultační činnost
  • statistika knihovnických činností
  • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  • tvorba knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  • pomoc při revizi a aktualizaci KF
  • nákup a zpracování KF pořízených z prostředků obcí
  • servis AKS
Pro další 3 pověřené knihovny z opavského regionu ( MěK Vítkov, MK Holasovice a MěK Hradec nad Moravicí) zajišťujeme servis automatizovaného knihovního systému a metodickou, vzdělávací činnost.
Koncem roku 2004 ubyla 1 obsluhovaná knihovna - byla zrušena pobočka Městské knihovny v Dolním Benešově - Zábřehu. Naopak v dubnu 2006 obnovila činnost knihovna v obci Třebom, takže počet obsluhovaných knihoven se opět ustálil na čísle 36.
Pro lepší představu o rozsahu působnosti naší knihovny následuje adresář obsluhovaných knihoven a mapa regionu.
Pro další informace o jednotlivých knihovnách můžete kliknout na jméno místa na mapě.
Počet vnějších přístupů v tomto měsíci: 1
2005 © Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Nádražní okruh 27
Opava 746 78
tel: 553 714 005 / fax: 553 711 206 / web: www.okpb.cz / email: okpb@opava.cz